Polski Lek Dystrybucja Sp. z o. o.

„POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” SP. Z O.O. z siedzibą w Wadowicach przy ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369121, posiadająca numer NIP: 5512597156, REGON: 121384478, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.